Ondernemers met internationale ambities kiezen voor kosteloze exportcoaches

- See English below - 

Ervaren exportcoaches staan klaar om ondernemers te helpen bij hun exportplannen. Iedere ondernemer met internationale ambities kan een gratis en vrijblijvend consult aanvragen. Tijdens dit consult wordt o.a. bepaald of de ondernemer in aanmerking komt voor een kosteloze exportcoach. De kosten van zo’n exportcoach worden in dat geval gesubsidieerd door de RVO. Deze kosteloze coaches begeleiden ondernemers tijdens een coachingstraject en geven hen strategische handvatten om te internationaliseren.

ROM regio Utrecht en WTC Nederland zijn een samenwerking aangegaan om regionale ondernemers te ontzorgen bij de aanvraag van zo’n exportcoach. Hierbij gaat het om exportcoaches die verbonden zijn aan WTC Nederland.

Ronald Kouvelt, directeur van StuComm, is de eerste ondernemer uit de regio die gebruik gaat maken van een kosteloze exportcoach van WTC Nederland: “We willen graag onze internationale groei versnellen en verbeteren en kunnen hier wat extra ondersteuning bij gebruiken. Bas Akkers, Trade Developer bij ROM Utrecht Region, heeft mij via de RVO geholpen met het inschakelen van een kosteloze exportcoach. Samen met deze coach gaan we ons plan versterken zodat we een nog beter beeld krijgen van wat we waar en wanneer gaan doen.”

Een uniek coachingstraject

Na accordering en matchmaking, wordt een ondernemer zo'n 5 tot 6 maanden actief begeleid door een exportcoach. Afhankelijk van de wensen van de ondernemer, bepalen ze samen gaandeweg een richting en strategie. Exportcoach Alexander van Druten: “Samen brengen we verschillende opties in kaart en bekijken we hoe deze zich tot elkaar verhouden. Deze overwegingen vatten we samen in een plan met een ranking van verschillende landen. Daarna gaan we aan de slag met een concrete actielijst, zodat de onderneming op korte termijn kan uitbreiden naar een of twee landen. Ook leggen we via het netwerk van een lokale WTC contact met adviseurs en mogelijk toekomstige samenwerkingspartners.”

Voor zowel midden- en kleinbedrijven als startups

Van Druten benadrukt: “We begeleiden verschillende bedrijven, die soms ook nog niet weten hoe zij internationaal willen uitbreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan midden- en kleinbedrijven, maar ook aan startups uit verschillende branches.”

Meer informatie

Ben je een ondernemer uit de regio Utrecht met internationale plannen en ambities? Neem dan per mail of telefonisch (+31627002556) contact op met onze Trade Developer Bas Akkers.

Lees meer over de 20 exportcoaches van WTC Nederland. Ga naar de website van de RVO voor meer algemene informatie over de exportcoaches, of benader hen rechtstreeks.

 

Dutch entrepreneurs with international ambitions choose export coaches

 

Experienced export coaches are ready to help entrepreneurs with their export plans. Any entrepreneur with international ambitions can request a free and no-obligation consultation. During this consultation, it will be determined whether the entrepreneur is eligible for a free export coach. In that case, the costs of such an export coach are subsidized by the RVO. These free coaches guide entrepreneurs during a coaching process and give them strategic tools for internationalization.

ROM Utrecht Region and WTC Netherlands have entered into a partnership to help regional entrepreneurs getting a free export coach. This concerns export coaches associated with WTC Netherlands.

Ronald Kouvelt, director of StuComm, is the first regional entrepreneur who is going to make use of a free export coach of WTC Netherlands: “We could use some extra support with accelerating and improving our international growth. Bas Akkers, Trade Developer at ROM, helped me through the RVO in finding an export coach. Together with this coach, we will strengthen our plan to get a better picture of what we will do where and when.”

A unique coaching program.

After approval and matchmaking, an entrepreneur is actively supervised for about 5 to 6 months by an export coach. Depending on the specific needs of each entrepreneur, they gradually determine a direction and strategy. Export coach Alexander van Druten: “Together we map out various options and see how they relate to each other. We summarise these considerations in a plan with a ranking of different countries. Then we will start with a concrete action list so that the company can expand to one or two countries in the short term. We also get in contact with advisers and possible future partners through the network of a local WTC. ”

For both small and medium-sized companies and startups

Van Druten points out: “We help various companies, who sometimes also do not know yet how they want to expand. Think of small and medium-sized companies, but also of startups from different sectors. ”

More information

Are you an entrepreneur from Utrecht Region with international plans and ambitions? Please get in contact with our Trade Developer Bas Akkers by email or phone: +31627002556.

Read more about the 20 export coaches of WTC Netherlands. Visit the RVO website for more general information about the export coaches, or contact them directly.